Предстоящо изменение на Закона за банковата несъстоятелност


Изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност

На 11.03.2016г. Народното събрание прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ЗИД на ЗБН). Целта на предлаганите промени е да се усъвършенства правната уредба на производството по банкова несъстоятелност. Една част от промените са от процедурен характер и са насочени към ускоряване на производството по несъстоятелност и синхронизиране с някои принципни положения с общата търговска несъстоятелност, а има въведени и изцяло нови положения.

Основните промени в производството по банкова несъстоятелност се отнасят до:

Фигурата на синдика и част от правомощията му:

 • По отношение на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдик на банка е смекчено изискването по чл.25, ал.1, т.13 синдикът да не е бил член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори. Изискването е времево ограничено само до последните две години преди датата на решението за обявяване в несъстоятелност.
 • Променен е началния момент, от който възнаграждението на синдика се изчислява като процент от осребреното през съответния месец имущество от масата на несъстоятелността и на събраните през месеца вземания на банката. Това е началната дата за започване на процедурата за осребряване, предвидена в одобрената програма за осребряване на имуществото, а не изтичането на фиксирания 6-месечен срок от назначаването на синдика.
 • Променена е периодичността на изготвянето на отчети на синдика пред Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) от ежеседмични на ежемесечни.
 • Отпада изискването за предварително разрешение от ФГВБ за действия и сделки на синдика с имуществен интерес до 10 000 лв. (по сега действащата уредба прагът е до 3 000 лв.).

Производството по разглеждане на възраженията срещу окончателните решения на синдика:

 • Предвидена е съществена промяна в производството по разглеждане на възраженията срещу окончателните решения на синдика относно изключването или включването на вземанията в списъка на приетите вземания. Възраженията се разглеждат не от съдебния състав, пред който е висящо делото за несъстоятелност на банката, а пред други състави на съда по несъстоятелността (окръжният съд по седалището на банката). По този начин уредбата на производството по възраженията пред съда се синхронизира с тази на общата търговска несъстоятелност по ТЗ, при която установителните искове по чл.694 от ТЗ при отхвърлено възражение срещу списъка се разглеждат от друг състав на съда по несъстоятелността.
 • Призоваването на кредитора с оспорено вземане, направилия възражението кредитор и синдика за откритото заседание по разглеждане на възраженията се предвижда да се извършва не чрез изпращане на индивидуално съобщение по реда на ГПК, а чрез обявяването на съобщение в търговския регистър.

Призоваване и съобщения от съда по несъстоятелността:

 • Въвежда се изцяло нов режим по отношение публичността на актовете на съда по несъстоятелността. Всички актове на съда по несъстоятелността (решения, определения, разпореждания) освен че се вписват в отделна книга за актовете на съда по несъстоятелността, която е публична и е на разположение в канцеларията на съда по несъстоятелността, се обявяват в търговския регистър по партидата на несъстоятелната банка. От датата на обявяване на определенията и решенията на съда, които подлежат на обжалване, същите се считат връчени на заинтересованите страни. По този начин отпада редът за уведомяване по ГПК за всички актове на съда по несъстоятелността, а не само за тези, които са свързани със списъка на приетите вземания.

Възнаграждение за процесуално представителство, защита и съдействие по дела от адвокати:

 • Законопроектът предвижда възможност в случаите на процесуално представителство, защита и съдействие по дела от адвокати синдикът да договаря адвокатски възнаграждения в размери, които са по – ниски от предвидените в наредбата на Висшия адвокатски съвет по чл.36 от Закона за адвокатурата минимални адвокатски възнаграждения.
 • Не е фиксиран размер на допустимото отклонение от минималните размери на адвокатските възнаграждения, което означава, че конкретния размер на дължимото възнаграждение за процесуално представителство е по договаряне между адвоката и синдика, като в случай че възнаграждението превишава сумата от 10 000 лв. ще бъде необходимо и предварително разрешение от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Оценката и осребряването на имуществото на несъстоятелната банка:

Промените са насочени към оптимизиране на процедурите и сроковете за инвентаризация, опис и оценка на активите на банката, както и към попълване на пропуски и непълноти в уредбата на осребряването.

 • Въвеждат се по – дълги и реалистични срокове за: съставяне на програма за осребряване; предложение от синдика пред Фонда за гарантиране на влоговете в банките за извършване на публична продан; за пристъпване към продажба по договаряне.
 • Предвидена е възможност оценката по чл.52 от ЗБН да се използва от синдика при изготвяне на оценката по чл.80 от ЗБН на вещите и правата на банката, въз основа на която стартира осребряването.
 • Изрично е уреден въпросът с оценката на дължими към банката към датата на решението за откриване на производството кредити, които са погасени след това, но преди завършване на оценката. Такива кредити се включват в оценката на стойност, равна на събраните вземания.
 • Достъп до пълната информация и доклада с индивидуални оценки на отделните активи имат само синдикът и фондът, а кредиторите получават достъп само до доклад, съдържащ обобщена информация по основни категории активи и приложената методология.
 • При обжалване на действията по осребряването от кредитор или трето лице със самостоятелни права върху вещта или правото, засегнати от действията по осребряването, е изрично посочено, че жалбата се разглежда от съда по несъстоятелността в състав от трима съдии.

Оповестяване на доклада на компанията по проследяване на активите:

 • Законопроектът предвижда докладът на лицата, притежаващи международен опит в разследването на банкови фалити, които синдикът/временният синдик на банка наема, да бъде публично оповестяван на електронната страница на синдика/временният синдик.
 • Не подлежат на публично оповестяване препоръките от доклада по събиране на вземанията.

Отписване на несъстоятелната банка от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа при КФН:

 • Съществуващата законодателна празнота по отношение статута на несъстоятелна банка като публично дружество по смисъла на ЗППЦК е запълнена с изменението на чл.119, ал.1 от ЗППЦК. С нова т.5 на цитираната разпоредба се предвижда, че при откриване на производство по несъстоятелност на банка същата престава да бъде публично дружество и се отписва от регистъра на публичните дружества при КФН.

Приложимост на измененията по висящи производства по несъстоятелност:

 • В ПЗР на законопроекта се предвижда изрично, че законът се прилага за висящите производства по несъстоятелност, като разпоредбите му се отнасят и за заварени производства и сключените по тях договори.

адв. Емилия Лесова – Тодорова